Algemene voorwaarden

Tja, algemene voorwaarden...je ontkomt er niet aan. Sowieso is het nodig en verplicht om jou als klant te beschermen en om duidelijkheid te geven over wat en hoe in onze webshop. Ik heb de algemene voorwaarden zo eenvoudig mogelijk gehouden. Mocht je toch vragen hebben, laat het mij dan even weten.

Algemene voorwaarden Swinted

Bijgewerkt op 15 januari 2021

Swinted hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Swinted
 • Someren, Nederland;
 • e-mail: info@swinted.com
 • KvK: 80601367
 • BTW: NL003464951B44

Artikel 3 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van ondernemer en overeenkomsten, ook die op afstand, tussen ondernemer en consument. Door het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op afstand, met de ondernemer verklaart de consument kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 4 – Offertes

 1. Ondernemer streeft ernaar alle afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Fouten in de omschrijvingen van de producten zijn niet bindend.
 2. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van ondernemer zijn geen offerte. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt ondernemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal ondernemer dit schriftelijk aan consument bekend maken. Mondelinge toezeggingen verbinden ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst, al dan niet op afstand, komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De prijs

 1. Bij het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen staat vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De prijzen die genoemd worden op de website www.swinted.com zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. De totaalprijs is de prijs van alle goederen inclusief leveringskosten en BTW. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de consument overgaat tot betaling dan wel bevestiging van de bestelling.
 3. De ondernemer zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen.
 4. De ondernemer heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na- of bijbestelling.
 5. Bij verzendingen naar het buitenland kunnen onvoorziene kosten voorkomen bij het invoeren van de producten. Deze onvoorziene kosten worden niet meegerekend in de totaalprijs omdat de kosten pas gemaakt worden en bekend worden op het moment dat de producten langs de douane komen. De ondernemer heeft echter het recht deze kosten op de consument te verhalen en zal dit ook doen.

Artikel 5 – Betaling

 1. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De beschikbare betaalmethoden worden op de website vermeld en aangeboden.
 6. Voor het geval dat de ondernemer een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van de ondernemer, zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en de ondernemer tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan het betalen van een vergoeding aan ondernemer, wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,- per factuur.
 8. Het eigendom van de geleverde zaken wordt door ondernemer uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct leveringsadres.
 3. De op de website genoemde leveringstijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de consument geen rechten worden ontleend en ze zijn niet bindend. Indien de consument een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kan hij/zij hieraan geen rechten ontlenen, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaling.
 4. De ondernemer streeft ernaar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft consument, bij bijvoorbeeld een te late levering, de mogelijkheid de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
 5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren en eventueel verzenden vanaf het moment dat de betaling is voldaan. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk blijkt te zijn, zal de consument uiterlijk 30 dagen na ingang van de leveringstermijn op de hoogte worden gesteld van een nieuwe leveringstermijn.
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren. Ondernemer draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is consument gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Gezien de persoonlijke aard van de aangeboden producten is het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 8 – De ontwerpfase en personalisering van het product

 1. De ondernemer biedt op de website een middel aan (de ontwerpfase), waarmee de consument de aangeboden producten kan personaliseren met een eigen afbeelding en/of tekst. De consument kan ervoor kiezen een eigen afbeelding te uploaden naar de ondernemer. Hiervoor wordt in de interface van de website een mogelijkheid toe geboden.
 2. De ondernemer zal met de grootste zorgvuldigheid ernaar streven het gevraagde product met diens door de consument in de ontwerpfase gespecificeerde unieke eigenschappen te vervaardigen, tenzij op schriftelijke wijze anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen tussen het daadwerkelijke product bij levering en de verwachtingen die de consument heeft bij de conceptie van het product in de ontwerpfase kunnen altijd voorkomen. Het geleverde product zal dus binnen redelijke eisen gelijken op de afbeeldingen en beschrijvingen van het product. Deze afwijkingen kunnen ontstaan door, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

a) de technische specificaties van het beeldscherm waarop de consument het oorspronkelijke ontwerp maakt.

b) de technische specificaties van de door de consument geüploade afbeelding.

c) de beperkingen die de ondernemer heeft met betrekking tot precisie van afmeting en kleur die voortkomen uit de toleranties van de apparatuur waarmee hij werkt.

d) de variaties in de materialen waarmee de ondernemer zijn producten vervaardigd die ontstaan zijn bij diens leverancier.

e) het handwerk dat een noodzakelijk onderdeel vormt van het vervaardigingsproces.

 1. De consument draagt zelf verantwoordelijkheid voor de personalisering van het product tijdens de ontwerpfase. Aan gebreken in het geleverde product die het gevolg zijn van de door de consument gespecificeerde personalisering van het product, kunnen door de consument geen rechten ontleend worden.
 2. De consument wordt geacht zeer zorgvuldig om te gaan met de tekstuele en/of visuele inhoud welke hij gebruikt om het product te personaliseren. De consument zal geen inhoud aanbieden die in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 3. De consument verzekert de ondernemer ervan dat hij bij de personalisering van het product geen teksten of afbeeldingen heeft gebruikt waarop rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de consument. Daarnaast verzekert de consument de ondernemer ervan dat het door hem gepersonaliseerde product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
 4. De consument zal ondernemer vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de consument dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De consument vergoedt ondernemer alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn door verkeerd gebruik van de website.
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren die afbeeldingen en/of teksten bevatten, die in strijd zijn met de Nederlandse Wetgeving en de algemene Nederlandse opvattingen met betrekking tot normen en waarden.
 7. De ondernemer behoudt zich het recht voor het ontwerp van een besteld product naar eigen inzicht aan te passen, indien dit nodig is om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Alle afbeeldingen, kleuren, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van afmetingen en specificaties, die in maattabellen op de website zijn opgenomen, gelden slechts bij benadering en hebben een puur informatief karakter. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
 2. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, met inbegrip van de in artikel 8 genoemde feitelijkheden en bepalingen. Afwijkingen van vorm en van technische aard
 3. Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de consument kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
 4. De consument dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek dient de consument binnen 7 dagen na ontvangst van de producten dit via e-mail te melden aan de ondernemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt ondernemer geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de consument de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 5. Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de consument in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.
 6. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal de ondernemer, mits de consument conform lid 3 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe is het waarschijnlijk dat de de ondernemer verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat de ondernemer deze kan controleren.
 7. Het recht op garantie komt voor de consument te vervallen in de volgende omstandigheden:
 1. a) indien het gebrek het gevolg is van het handelen van de consument tijdens de ontwerpfase van het product.
 2. b) indien de consument het product al heeft gebruikt en/of gewassen.
 3. c) indien de consument zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Handelsmerk

De handelsmerken van ondernemer, die op de door ondernemer afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Zonder toestemming van ondernemer is het niet toegestaan om eigen producten van elders te verkopen dan op de officiële website www.swinted.com. Alleen met een schriftelijke overeenkomst met daarin duidelijke afspraken omtrent retailprijzen en dergelijke, kan men geproduceerde producten van ondernemer elders verkopen danwel verhandelen. Swinted bezit alle rechten omtrent eigen geproduceerde producten.

Artikel 13 – Privacyverklaring

De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de consument alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door de ondernemer gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door de ondernemer vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. Alle overige gegevens die ondernemer onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno. De consument heeft recht op inzage van de eigen persoonsgegevens. Deze gegevens worden uiterlijk twee weken na een schriftelijk verzoek om inzage toegestuurd. Op verzoek van de consument zal ondernemer gegevens van deze consument aanpassen of verwijderen.

Cookies

De website van Swinted maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn essentieel om onderdelen van de site te bedienen en zijn ingesteld. Indien  cookies worden verwijderd, kan de website blokkeren of niet voldoende functioneren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroot de ondernemer het winkelgemak. Zo hoeft de consument niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook wordt voorkomen dat de consument bij een bezoek aan de website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kunnen dankzij cookies persoonlijke aanbiedingen getoond worden.

Verwijderen cookies

Cookies kunnen alleen verwijderen worden op de computer van de consument. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van de browser vindt men onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Swinted | Someren – Nederland | KvK.nr.: 80601367

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag de mogelijkheden bespreken voor maatwerk? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×